zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r.(sygn. akt III CZP 123/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (III CZP 123/09): Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 5051 pkt 1 k.p.c.
Wszystkie aktualności