zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 120/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 120/09): 1. Do udziału w postępowaniu, toczącym się na skutek zażaleń wniesionych przez upadłego będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i przez członka zarządu tej spółki, który twierdzi, że przysługuje mu wierzytelność do masy upadłości, na postanowienie sędziego-komisarza - wydane w wyniku rozpoznania zarzutów przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości, dotyczących pominięcia w nim wierzytelności członka zarządu - ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. 2. Upadły oraz osoba, która twierdzi, że przysługuje jej wierzytelność do masy upadłości, mogą wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości.
Wszystkie aktualności