zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 119/09)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 119/09): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, toczącym się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 grudnia 2009 r., odwołanie przewidziane w art. 184 ust. 1a tej ustawy nie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu.
Wszystkie aktualności