zamknij
Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sołtys
Szanowni Państwo,2012-01-28
Z największą przyjemnością witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej i serdecznie zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych przeze mnie usług adwokackich. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty z Sekretariatem Kancelarii, a w sprawach niecierpiących zwłoki - o bezpośredni kontakt na numer 506-187-111.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 127/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02.2010 r. (III CZP 127/09): Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.05.2001 r., III CZP 13/012015-03-05
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 maja 2001 r., III CZP 13/01, Teza: Pełnomocnikiem procesowym osoby fizycznej może być radca prawny, który wykonuje zawód w spółce wymienionej w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm.) i jednocześnie pozostaje w stosunku pracy w charakterze pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2005 r., III CZP 42/042015-03-05
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, Teza: Ustanowiony w art. 118 KC termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 KC. Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.08.1997 r,. III CZP 36/972015-03-05
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 sierpnia 1997 r., III CZP 36/97, Teza: Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388) właściciel lokalu nie może bez zgody pozostałych właścicieli odłączyć swojego lokalu mieszkalnego od zainstalowanej w budynku sieci centralnego ogrzewania i przy jej wykorzystaniu zastosować inny rodzaj ogrzewania.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.05.2013 r., III CZP 104/122015-03-05
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, Teza: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8.03.2013 r., III CZP 1/132015-03-05
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 marca 2013 r., III CZP 1/13, Teza: 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 KPC). 2. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności złożonego przez wierzyciela tytułu, o którym mowa w art. 770[1] KPC.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 125/10)2011-02-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 125/10): Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa utworzona i działająca na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4792 § 1 k.p.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10)2011-02-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10): Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 115/10)2011-02-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 115/10): Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 109/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 109/10): Art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do małoletnich dzieci oraz żony właściciela lokalu mieszkalnego, który utracił tytuł własności.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 94/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 94/10): Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika wnioskodawcy będącego radcą prawnym, może stanowić podstawę nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela na podstawie art. 788 § 1 k.p.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 103/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 103/10): Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wniesionej do sądu po dniu 22 grudnia 2009 r. pobiera się opłatę w wysokości przewidzianej w art. 34 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 206 z 2009 r., poz. 1591).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 93/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 93/10): Przepis art. 49 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769) nie stanowi podstawy pobrania przez komornika opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak zdolności sądowej dłużnika (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.), który to brak istniał już w chwili złożenia wniosku egzekucyjnego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 96/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 96/10): Odmowa zamieszczenia przez zarząd ogłoszenia, o którym mowa w art. 4021 k.s.h., gdy z inicjatywą zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki publicznej występują akcjonariusze, na podstawie art. 399 § 3 k.s.h., oznacza niezwołanie przez zarząd walnego zgromadzenia, w rozumieniu art. 594 § 3 k.s.h.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 102/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 102/10): Przewidziany w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej udzielonej bonifikacie po waloryzacji nie obciąża spadkobiercy pierwotnego nabywcy, który to spadkobierca zbył lokal przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 104/10)2011-01-01
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.12.2010 r. (sygn. akt III CZP 104/10): Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pisemnej umowy "deweloperskiej" daje kontrahentowi możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od dewelopera na podstawie art. 471 k.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 91/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 91/10): W sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 § 2 pkt 2 k.p.c., dopuszczalne jest powołanie nowej podstawy powództwa, polegającej na złożeniu oświadczenia o potrąceniu z wierzytelnością egzekwowaną powstałej dopiero w toku procesu wierzytelności wzajemnej, także wówczas, gdy zgłoszony w pozwie zarzut potrącenia okazał się bezskuteczny.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 84/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 84/10): Do oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ma zastosowanie art. 61 § 1 zdanie pierwsze k.c. W braku odmiennego zastrzeżenia rozporządzenie przez wspólnika na rzecz spółki wszystkimi swymi udziałami w celu ich umorzenia powoduje przejście na spółkę także przysługującego wspólnikowi prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 92/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 92/10): Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 82/10)2010-12-03
Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 82/10): Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 85/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 85/10) W budynku, który obejmuje tylko jeden lokal, nie można ustanowić odrębnej własności tego lokalu.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 79/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2010 r. (sygn. akt III CZP 79/10) Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2010 r. (sygn. akt III CZP 76/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2010 r. (sygn. akt III CZP 76/10) Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 roku.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2010 r. (sygn. akt III CZP 59/10)2010-12-03
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2010 r. (sygn. akt III CZP 59/10) Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.c.) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.
Podsumowanie akcji ADWOKACI PRO BONO2010-11-09
W dniu 6 listopada 2010 roku, w całym kraju odbyła się akcja "ADWOKACI PRO BONO", którą po raz czwarty zorganizowała Naczelna Rada Adwokacka. W ramach tej akcji, w Kancelarii Adwokackiej Remigiusza Sołtysa z bezpłatnych porad prawnych skorzystało ponad 20 osób. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy za zainteresowanie!
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.09.2010 r. (sygn. akt III CZP 54/10)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.09.2010 r. (III CZP 54/10): Sąd może na podstawie art. 276 § 4 k.s.h. ustanowić likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością także wtedy, gdy nie jest to połączone z odwołaniem dotychczasowego likwidatora.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 131/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 131/09): Przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ma zastosowanie także do umów sprzedaży lokalu mieszkalnego zawieranych przez gminę z najemcami w czasie obowiązywania art. 68 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492), tj. od dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., jeżeli nabywca tego lokalu sprzedał go po dniu 21 października 2007 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 133/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (III CZP 133/09): Organ egzekucyjny wskazany przez sąd na podstawie art. 773 § 1 k.p.c. prowadzi obie egzekucje łącznie w całości.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r.(sygn. akt III CZP 123/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.02.2010 r. (III CZP 123/09): Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 5051 pkt 1 k.p.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02.2010 r. (sygn. akt III CZP 130/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02.2010 r. (III CZP 130/09): Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu (art. 8 a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02..2010 r. (sygn. akt III CZP 132/09)2010-09-28
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.02..2010 r. (III CZP 132/09): Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 k.p.c.).
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 91/09)2010-09-27
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 91/09): Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. ponosi także likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 125/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 125/09): Artykuł 753 § 2 k.c. w związku z art. 713 k.c. nie ma zastosowania do rozliczenia nakładów na rzecz użyczoną, poczynionych przez biorącego do używania za zgodą użyczającego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 122/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 122/09): Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 115/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 115/09): Krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zakreśla art. 407 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 118/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 118/09): W sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) sąd orzeka o wydatkach wynikłych z czynności podejmowanych w toku postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 88 ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 116/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (III CZP 116/09): Decyzja wydana na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 1974 r., Nr 10, poz. 64 ze zm.) jest tytułem prawnym dla przedsiębiorcy przesyłowego do stałego korzystania z wymienionej w tej decyzji nieruchomości.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 121/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.01.2010 r. (III CZP 121/09): Artykuł 34 zdanie 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie ma zastosowania w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis własności na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 120/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 120/09): 1. Do udziału w postępowaniu, toczącym się na skutek zażaleń wniesionych przez upadłego będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i przez członka zarządu tej spółki, który twierdzi, że przysługuje mu wierzytelność do masy upadłości, na postanowienie sędziego-komisarza - wydane w wyniku rozpoznania zarzutów przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości, dotyczących pominięcia w nim wierzytelności członka zarządu - ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. 2. Upadły oraz osoba, która twierdzi, że przysługuje jej wierzytelność do masy upadłości, mogą wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 119/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 119/09): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, toczącym się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 grudnia 2009 r., odwołanie przewidziane w art. 184 ust. 1a tej ustawy nie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 117/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 117/09): Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 114/09)2010-09-27
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2010 r. (III CZP 114/09): Sprawa pomiędzy współwłaścicielami o stwierdzenie obowiązku złożenia przez obdarowanego oświadczenia woli co do przeniesienia na darczyńcę przedmiotu odwołanej darowizny jest sporem o prawo własności w rozumieniu art. 618 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. Sąd drugiej instancji bierze z urzędu pod uwagę niedopuszczalność - z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności - odrębnego postępowania w takiej sprawie.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16.12.2009 r.(sygn. akt III CZP 80/09)2010-09-24
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16.12.2009 r.(III CZP 80/09): Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 110/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2009 r. (III CZP 110/09): Odwołanie, które przysługuje na podstawie art. 184 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), nie obejmuje rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 107/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2009 r. (III CZP 107/09): Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 105/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (III CZP 105/09): Nie podlega opłacie sądowej wniesiony przez syndyka masy upadłości pozew o zasądzenie pieniężnej równowartości nieruchomości sprzedanej przez upadłego na podstawie umowy bezskutecznej w stosunku do masy upadłości (art. 132 ust. 2 w związku z art. 134 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 97/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4.12.2009 r. (III CZP 97/09): Prawomocny wyrok oddalający powództwo o ustalenie na przyszłość odpowiedzialności pozwanego za skutki czynu niedozwolonego ze względu na upływ terminu przedawnienia określonego w art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. wiąże sąd na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. w sprawie o naprawienie szkód ujawnionych po wejściu w życie art. 4421 k.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 104/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 104/09): Należności alimentacyjne stwierdzone tytułem wykonawczym złożonym przez wierzyciela na podstawie art. 1036 k.p.c. podlegają zaspokojeniu w kolejności określonej w art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 102/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 102/09): Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia staje się wymagalne w terminie, w którym powinno być spełnione zgodnie z art. 455 k.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 98/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2009 r. (III CZP 98/09): Legitymowany na podstawie art. 96 Prawa wekslowego do żądania umorzenia weksla jest jedynie ten, kto wekslem władał w chwili jego zaginięcia.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 100/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 100/09): Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane na podstawie art. 369 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), w którym sąd orzekł o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań dłużnika nie stanowi przeszkody do wpisania tego dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w oparciu o art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 99/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 99/09): Faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 95/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 95/09): Składnikiem nieruchomości wspólnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie może być udział we współwłasności nieruchomości sąsiedniej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 88/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (III CZP 88/09): Przewidziana w art. 969 § 1 k.p.c. utrata rękojmi następuje z mocy prawa, a postanowienie sądu stwierdzające jej utratę ma charakter deklaratoryjny.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 87/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 87/09): Przy obliczaniu przewidzianego w art. 1026 § 1 k.p.c. stosunku w jakim pozostają do siebie należności wierzycieli wymienionych w art. 1025 § 1 pkt 9 k.p.c. należy uwzględnić należność główną wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 89/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 89/09): Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia także wtedy, gdy jeden ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie żyje.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 92/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (CZP 92/09): Opłatę stałą przewidzianą w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) pobiera się od pozwu o ochronę dóbr osobistych w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 81/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (III CZP 81/09): W sprawie o podział majątku wspólnego wartość lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) - ustalaną po dniu 31 lipca 2007 r. - stanowi kwota wkładu mieszkaniowego jaką zobowiązany byłby wnieść członek spółdzielni zawierający w chwili podziału umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona stosownie do szczególnych okoliczności.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (sygn. akt III CZP 83/09)2010-09-24
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2009 r. (III CZP 83/09): Zaznaczenie w apelacji zakresu żądanej zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia w sposób niezgodny z granicami zaskarżenia nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie biegu apelacji, jeżeli ze względu na tzw. integralność zaskarżonego orzeczenia sąd drugiej instancji może wyjść poza te granice oraz granice wniosków.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 82/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 82/09): W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji, od świadczenia spełnionego przez dłużnika bezpośrednio wierzycielowi, komornik pobiera opłatę określoną w art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 77/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 77/09): Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot wydatków poniesionych zastępczo przez gminę w przypadku niewywiązywania się z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 61/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 61/09): 1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady prawne, korzysta z ochrony przewidzianej w art. 14 § 2 w związku z art. 612 tej ustawy. 2) Bieg dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczenia, o którym mowa w art. 14 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozpoczyna się od dnia wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 73/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 73/09): 1. Należności podatkowe wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej przez upadłego po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, po zmianie sposobu prowadzenia postępowania na upadłość obejmującą likwidację majątku, stanowią koszty postępowania upadłościowego; 2. Ostateczne wynagrodzenie syndyka ustalone przed zatwierdzeniem ostatecznego planu podziału funduszów masy może podlegać stosunkowemu zaspokojeniu, jeżeli nie zostało zaspokojone w sposób określony w art. 343 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 63/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (III CZP 63/09): Zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników wytoczonym przez wspólnika, będącego jednocześnie członkiem zarządu pozwanej spółki.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 70/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2009 r. (III CZP 70/09): Korzystanie przez przedsiębiorstwo państwowe z nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności gruntowej, prowadzące do zasiedzenia służebności gruntowej przed dniem 1 lutego 1989 r., stanowiło podstawę do nabycia tej służebności przez Skarb Państwa.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 54/09)2010-09-22
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16.10.2009 r. (III CZP 54/09): Opłatę stałą przewidzianą w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) pobiera się od pozwu o ochronę dóbr osobistych w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 69/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 69/09): Przepis art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158 ze zm.) stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nabycia prawa własności przez Skarb Państwa bez potrzeby stwierdzenia nabycia tego prawa orzeczeniem sądu, chyba że zachodzi konieczność uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 71/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 71/09): Termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c. jest terminem zawitym prawa materialnego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 60/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 60/09): Artykuł 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 65/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 65/09). Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), stanowią podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt III CZP 68/09)2010-09-22
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (III CZP 68/09): Za szkodę wyrządzoną wykonaniem nieprawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, następnie uchylonego, wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności na podst. art. 415 k.c., chyba że złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i jego popieranie było zachowaniem zawinionym.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2009 r. (sygn. akt III CZP 41/09)2010-09-09
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2009 r. (III CZP 41/09): Przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane.